I. Úvodní ustanovení

1.   Provozovatelem Akademie Home Stagingu  je  společnost HOME STAGING s.r.o, se sídlem V Přístavu 1585/14, Praha 7 – Holešovice.

IČ: 28592981 (dále jen „provozovatel“).

2.   Tyto smluvní podmínky (dále jen "SP") jsou platné pro všechny kurzy a workshopy organizované provozovatelem.

3.   Tyto SP jsou platné a účinné od 1.4.2010 a řídí se jimi smlouvy uzavřené po tomto datu.


II. Smluvní strany

Smluvními stranami jsou provozovatel a klient, kterým může být jak fyzická osoba starší 18 let, tak právnická osoba (dále jen "klient").


III. Vznik smlouvy

1.   Smlouva mezi klientem a provozovatelem vzniká okamžikem, kdy provozovatel potvrdil klientovi přihlášku na vzdělávací kurz zaslanou klientem a zároveň klient uhradil provozovateli první část ceny kurzu (zálohu) dle článku VI.odst. 2 těchto SP. Potvrzením přihlášky se rozumí písemné sdělení provozovatele o tom, že klienta registruje jako účastníka kurzu.

2.   Přihláška musí obsahovat identifikační údaje provozovatele a klienta (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní telefon a kontaktní e-mailovou adresu), označení kurzu v souladu s nabídkou provozovatele, termín konání kurzu atd..

3.   Přihlášku je možné zaslat písemně nebo emailem zaslaným na adresu info@HomeStaging.cz nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.AkademieHomeStagingu.cz / www.HomeStaging.cz.

4.   Pokud je provozovateli doručen vyšší počet přihlášek k vzdělávacímu kurzu, než je maximální počet účastníků kurzu, má provozovatel právo nabídnout klientovi náhradní termín kurzu. Rozhodující pro určení pořadí zájemců je okamžik připsání ceny kurzu (nebo zálohy) na účet provozovatele.


Uzavřením smlouvy vzniká zejména povinnost provozovatele zorganizovat, zajistit a umožnit účast klienta na vzdělávacím kurzu, jejichž název, náplň a termíny konání jsou uvedeny v nabídce vzdělávacího centra Akademie Home Stagingu. Uzavřením smlouvy zároveň vzniká povinnost klienta zaplatit cenu vzdělávacího kurzu ve výši a termínu stanoveném v těchto SP.

IV. Předmět smluvního vztahu


1.   Provozovatel zajišťuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výhradně vzdělávací kurzy s náplní a v termínech tak jak jsou popsány na webových stránkách www.AkademieHomeStagingu.cz / www.HomeStaging.cz. Popis a náplň kurzu jsou závazné a vymezují, co je obsahem smluvního vztahu.

2.  Vzdělávací kurzy se konají, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, v prostorech firmy na adrese Vila Ringhoffer, Radlická 1/19, Praha 5 - Smíchov. Klient se zavazuje dostavit do místa konání vzdělávacího kurzu nebo akce alespoň 15 minut před zahájením kurzu.

V. Kurzy


1.   Klient se zavazuje uhradit provozovateli cenu za vzdělávací kurz ve výši stanovené provozovatelem v nabídce vzdělávacích kurzů, číslo účtu 230274605/0300, variabilní symbol přidělíme individuálně na základě přihlášky.

2.   Cenu vzdělávacích kurzů se zavazuje klient uhradit před zahájením kurzu v plné výši, vyjma případů individuální domluvy.

3.   Provozovatel se zavazuje klientovi při obdržení platby ceny za vzdělávací kurz vystavit daňový doklad, který obdrží klient emailem, originál obdrží klient v den zahájení kurzu.

4.   Není-li cena za účast na kurzu uhrazena provozovateli řádně a včas, je provozovatel oprávněn odmítnout vstup účastníkovi kurzu na místo konání kurzu. V takovém případě nemá klient nárok na vrácení či slevu z ceny vzdělávacího kurzu. Nárok provozovatele na uhrazení ceny kurzu v případě nevpuštění klienta na místo konání kurzu pro nezaplacení nezaniká, pokud došlo k uzavření smlouvy ve smyslu článku III., odstavec 1. těchto SP.

VI. Cenové a platební podmínky


1.   Klienti jsou povinni se po celou dobu konání vzdělávacího kurzu řídit pokyny lektora nebo jeho zástupce.

2.   Lektor nebo jeho zástupce je povinen na počátku kurzu stručně poučit účastníky kurzu nebo akce o základních pravidlech bezpečnosti práce s nástroji a materiály používanými v průběhu konání kurzu. Klienti jsou povinni následně tato pravidla dodržovat v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s nástroji a materiály jsou klienti povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví a majetku ostatních účastníků kurzu.

3.   Provozovatel nebo lektor jsou oprávněni vyloučit z účasti na konání kurzu, klienta, který opakovaně či hrubě porušuje pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora nebo dobré mravy či omezuje ostatní účastníky kurzu, v jejich účasti na kurzu. V takovém případě nemá klient nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran


1.   Pokud se s klientem nedohodne jinak, vyhrazuje si provozovatel právo zrušit konání kurzu nebo změnit termín konání části kurzu anebo odstoupit od smlouvy, a to v těchto případech:

a) vzdělávací kurz není obsazen minimálním počtem účastníků, který byl uveden v popisu kurzu;
b) lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení vzdělávací akce anebo části kurzu;
c) v konání části kurzu nebo akce brání jiná závažná, těžko překonatelná překážka, jejíž existenci nemohl provozovatel předvídat (např. havárie, živelná pohroma)
d) klient nezaplatil cenu kurzu.
2.   Jestliže provozovatel využil svého práva odstoupit od smlouvy dle předchozího odstavce, zavazuje se vrátit cenu kurzu nebo akce do 15 dnů na bankovní účet klienta, pokud se s klientem nedohodl na náhradním termínu konání kurzu.

3.   Provozovatel je povinen oznámit klientovi předem skutečnost, že mu v konání vzdělávací akce nebo části kurzu brání nepředvídatelná překážka, a to neprodleně poté, co se o její existenci dozvěděl. Jestliže provozovatel změnil termín konání části kurzu, je povinen do 3 dnů buď stanovit náhradní termín konání kurzu anebo vrátit klientovi uhrazenou cenu za kurz, nebo poměrnou část ceny kurzu, jestliže se náhradní termín klientovi nehodí.

VIII. Zrušení a změna kurzu


IX. Odstoupení klienta

1.  Klient je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti HOME STAGING s.r.o. Rozhodující je doručení oznámení o odstoupení od smlouvy provozovateli.

2.  Klient však není oprávněn odstoupit jen od části smlouvy. Pokud se nemůže účastnit jen části kurzu, má provozovatel právo, nikoliv povinnost, mu nabídnout náhradní termín, pokud je to organizačně možné. Pokud to možné není, nemá klient nárok na slevu z ceny kurzu za tu jeho část, které se nemohl zúčastnit, pokud se s provozovatelem nedohodli jinak.

3.  V případě, že klient odstoupil od smlouvy ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem zahájení kurzu, má provozovatel právo ponechat si 20% z uhrazené ceny kurzu jako smluvní pokutu a zbytek ceny je povinen vrátit do 15 dnů od odstoupení klienta od smlouvy na jeho bankovní účet.

4.  V případě, že klient odstoupil od smlouvy ve lhůtě kratší než 10 dnů před termínem zahájení kurzu, má provozovatel právo ponechat si 40% z uhrazené ceny akce jako smluvní pokutu a zbytek ceny je povinen vrátit do 15 dnů od odstoupení klienta od smlouvy na jeho bankovní účet.

5.  V případě, že klient odstoupil od smlouvy ve lhůtě kratší než 3 dny před termínem zahájení kurzu, má provozovatel právo ponechat si 75% z uhrazené ceny akce jako smluvní pokutu a zbytek ceny je povinen vrátit do 15 dnů od odstoupení klienta od smlouvy na jeho bankovní účet.


Klient je povinen před započetím kurzu požádat provozovatele nebo lektora o uložení vnesených věcí do provozovny, jejichž hodnota přesahuje částku 2.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 433 občanského zákoníku tím není dotčeno.

 

X. Odpovědnost za škodu na vnesených věcech


1.   U kurzů se zavazuje provozovatel vystavit klientovi písemné osvědčení o absolvování kurzu ve formě diplomu nebo certifikátu v závislosti na typu kurzu.

2.   Klient bere na vědomí, že informace, znalosti a postupy, s nimiž byl seznámen v průběhu kurzu, slouží k rozvoji jeho vlastních schopností a talentu. Absolvování kurzu nemá žádné právní následky, které by klientovi samo o sobě ulehčovalo získání pracovního uplatnění nebo z hlediska právních předpisů zvýšilo jeho kvalifikaci.

XI. Ukončení kurzu


Přihláškou na kurz klient vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje klienta v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu, a to výhradně pro účely uzavření smluvního vztahu a poskytování organizačních informací a pořádaných kurzech.

 

XII. Ochrana osobních údajů


Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená těmito SP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XIII. Závěrečná ustanovení